واحد مورد نظر

شماره تماس

دفتر مديركل

071-33933026

دفتر حراست

071-33933014

071-33933024

دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات

071-33933010

اداره پشتيباني فني و نظارت بر سرويسهاي راديويي

071-33933004

071-33933031

نظارت بر خدمات ارتباطي

071-33933005

071-33933006

اداره نظارت بر گمركات

071-33933013

دبيرخانه

 071-36462394

071-33933021

ايميل

shiraz@cra.ir

 

 

 

Powered by Tetis PORTAL