باسمه تعالي

معرفي اداره گمرك منطقه جنوب
اداره گمرك منطقه جنوب به عنوان يكي از ادارات، اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه جنوب وظيفه كنترل و نظارت بر واردات و صادرات اقلام ICT و راديويي را حسب ماده شش قانون استفاده از بيسيم هاي اختصاصي مورخ 25/11/1345 و مواد 13، 14، 15، 16 آئين نامه اجرايي آن مصوب 13/11/1361 هيئت وزيران با تفويض اختيارات صورت گرفته عهده دارگرديده است.

بر اين اساس :

1. محدوده فعاليت هاي نظارتي اين اداره كل به لحاظ جغرافيايي استان هاي فارس، بوشهر و كهگيلويه و بوير احمد تعيين گرديده است و در اين مناطق حضور فعالانه دارد.

2. دستگاهاي بيسيم و يا اقلام وارده به گمركات تحت پوشش نظارتي اداره گمرك منطقه جنوب موضوع فصل 85 كتاب مقررات صادرت و واردات (چاپ وزارت بازرگاني) هنگام ورود در گمرك و يا هر محل ديگري كه اين اداره مقتضي بداند از نظر قدرت فرستنده ، فركانس كار و حساسيت گيرنده و ساير مشخصات فني آنها مورد آزمايش قرار خواهند گرفت كه در نهايت با رعايت جميع قوانين ومقررات ترخيص يا مرجوع خواهند شد .

3. وفق مفاد قانوني و مقررات مشروحه فوق هر نوع دستگاه فرستنده و گيرنده راديويي ،كريستال ها و هرگونه وسايل مربوط به شبكه هاي مخابراتي و ساير دستگاه هايي كه با امواج راديويي كار مي كنند فقط در برابر احكام صادره از سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي از گمركات كشور ترخيص خواهد شد  و به تناسب آن اين اداره در منطقه جنوب اين وظيفه را برعهده خواهد داشت.

 

 

 

Powered by Tetis PORTAL