پرسشهاي متداول

نحوه محاسبه مبلغ ضمانتنامه بانكي به چه صورت است؟

مبلغ ضمانتنامه با توجه به پهناي باند درخواستي متقاضي در هر استان محاسبه خواهد شد كه اين نحوه براي پروانه هاي ISP وISDP متفاوت است و نحوه محاسبه بطور دقيق در ضوابط و دستورالعمل پروانه ISP (بند5-2) و ISDP (بند 6-2) ذكر شده است.

آيا جهت افزايش پهناي باند (قبل يا بعد از صدور پروانه) متقاضي بايد ضمانتنامه بانكي به سازمان تسليم نمايد؟

بلي ، در اين صورت متقاضي بايد در صورت تكميل بودن مدارك، در ابتدا درخواست خود را كتبا" به سازمان ارسال نمايد و پس از اعلام نظر كتبي سازمان در اين خصوص به متقاضي، مطابق آن عمل نمايد.

متقاضي جهت اطلاع از مبلغ حق امتياز صدور پروانه در هر استان به چه مرجعي بايد مراجعه نمايند؟

متقاضي بايد به بند 5-1ضوابط و دستورالعمل اجرايي صدور پروانه عرضه خدمات اينترنت(ISP)" مراجعه نمايد.

نحوه تمديد پروانه چگونه است؟

متقاضي جهت اطلاع از نحوه تمديد پروانه بايد به سايت سازمان (قسمت مدارك لازم جهت تمديد پروانه) مراجعه نموده و دقيقا مطابق آن عمل نمايد.

پس از ارسال درخواست صدور پروانه به سازمان ، در صورت تغييرمديرعامل شركت در هر زمان متقاضي بايد چه كاري انجام دهد؟
متقاضي بايد فوراً و كتباً مراتب را به سازمان اعلام نمايد به علاوه اينكه بايد آگهي تغييرات مديرعامل (برابر با اصل)، فرم مشخصات فردي و4 قطعه عكس مديرعامل جديد، تصوير تمام صفحات شناسنامه مديرعامل جديد (برابر با اصل) و اصل گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل جديد را به سازمان ارسال نمايد.

جهت تهيه ضمانتنامه بانكي متقاضي بايد به چه مواردي توجه نمايد؟

ضمانتنامه بانكي بايد دقيقا"مطابق با فرم مشخصات ضمانتنامه بانكي مندرج در سايت سازمان باشد در غير اينصورت به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

آيا جهت افزايش پهناي باند (قبل يا بعد از صدور پروانه) متقاضي بايد ضمانتنامه بانكي به سازمان تسليم نمايد؟

بلي ، در اين صورت متقاضي بايد در صورت تكميل بودن مدارك، در ابتدا درخواست خود را كتبا" به سازمان ارسال نمايد و پس از اعلام نظر كتبي سازمان در اين خصوص به متقاضي، مطابق آن عمل نمايد.

آيا متقاضي پس از دريافت موافقتنامه افزايش پهناي باند از سازمان مي تواند مجددا جهت افزايش پهناي باند درخواست دهد؟

بلي،در صورتيكه حداقل شش ماه از تاريخ درخواست متقاضي جهت افزايش پهناي باند گذشته باشد؛متقاضي مي تواند درخواست مجدد جهت افزايش پهناي باند به سازمان ارائه دهد.

متقاضياني كه درخواست تاسيس شعبه دارند بايد چه كاري انجام دهند؟

متقاضي بايد درخواست خود را جهت تاسيس شعبه به همراه نشاني كامل محل مورد نظر به اداره كل نظارت بر سرويسهاي فناوري اطلاعات سازمان يا ادره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه جنوب ارسال نمايند.

 

 

 

Powered by Tetis PORTAL