پرسش هاي متداول

پرسشهاي متداول

چرا طيف فركانس، منبع ارزشمندي است؟

طيف فركانس يكي از منابع خدادادي محدود است كه به دليل كاربرد در برقراري ارتباطات راديويي، داراي ارزش اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي بوده و تنها منبعي است كه به‌كار گرفته مي‌شود ولي مصرف نمي‌شود ولي چنانچه تكه باندي در يك منطقه جغرافيايي براي ارائه يك سرويس راديويي مشخص استفاده شود، توسط ديگر سرويس هاي راديويي قابل استفاده نخواهد بود.

 استفاده فزاينده جامعه از فناوري‌هاي راديويي و فرصت‌هاي عالي توسعه اجتماعي كه اين فناوري‌ها بوجود مي‌آورند، اهميت زياد طيف فركانس راديويي و فرآيندهاي مديريت ملي طيف را نشان مي‌دهند. پيشرفت فناوري باعث پيدايش مداوم بسياري از كاربردهاي جديد طيف مي‌شود كه اين امر علاقه و درخواست بيشتري را براي استفاده از منبع محدود طيف برمي‌انگيزد. تقاضاي روز افزون ايجاب مي‌نمايد كه طيف فركانس به‌صورت موثر مورد استفاده قرار گيرد و فرآيندهاي موثر مديريت طيف به اجرا درآيد.

 ارتباطات راديويي در تعداد فزاينده‌اي از خدمات همچون دفاع ملي، ايمني عمومي، پخش همگاني، ارتباطات تجاري و صنعتي، ارتباطات هوانوردي و دريايي، ناوبري و ارتباطات شخصي كاربرد زيادي دارد. در يك محيط پويا و متحرك كه ممكن است ارتباطات از طريق سيم در دسترس نباشد يا در مواقع قطعي ارتباط همچون موقعيت‌هاي اضطراري و حوادث طبيعي، دسترسي به ارتباطات راديويي ضروري است. سيستم‌هاي ارتباطات راديويي مي‌توانند از طريق ماهواره يا شبكه‌هاي زميني فعاليت داشته باشند.

 نقش، جايگاه و فعاليت هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در مديريت طيف فركانس چيست؟

بر اساس ماده 7 قانون شرح وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي،مسئوليت و اختيارات حاكميتي و اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي به عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. لذا مديريت طيف فركانس امواج راديويي در جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك وظيفه بسيار مهم و حساس، به عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گذاشته شده است. مديريت طيف فركانس يكي از وظايف دولت است كه بر اساس قوانين مصوب قابل واگذاري به بخش خصوصي نيست. از طرفي سازمان بر اساس مفاد قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير‌حرفه‌اي مرجع سياست‌گذاري چگونگي استفاده از طيف امواج راديويي و صدور پروانه تأسيس شبكه‌هاي راديويي كليه بهر‌ه‌برداران اعم از دولتي و غير‌دولتي، نظامي و انتظامي است.

اين سازمان با تدارك امكانات و تجهيزات مونيتورينگ و جهت‌يابي طيف فركانس، موظف به نظارت بر بهره‌برداري از طيف فركانس و رفع تداخل از شبكه‌هاي مجاز و جلوگيري از فعاليت شبكه ها و تجهيزات راديويي غير مجاز مي‌باشد. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي كليه دستگاه‌هاي و متقاضيان واجد شرايط پروانه بهره‌برداري استفاده از فركانس صادر مي‌نمايد. پروانه بهره‌برداري در حكم اجازه بهره‌برداري قانوني از فركانس تعيين شده و تجهيزات راديويي محسوب مي‌شود و سازمان در هر صورت رأساٌ به استعلام مراجع قانوني در مورد بهره‌برداري مجاز يا غير مجاز پاسخگو است.

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ضمن انجام نظارت و اندازه‌گيري دايمي طيف امواج راديويي، به صورت دوره‌اي از شبكه‌هاي موجود راديويي به منظور اطمينان از انطباق آنها با شرايط پروانه بازرسي مي كند. تخلفات راديويي بر اساس قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غير حرفه‌اي تعريف مي‌شوند كه مهم‌ترين آنها به شرح زير است:

* تأسيس ايستگاه راديويي بدون پروانه

* به كارگيري تجهيزات راديويي غير مجاز

* ورود، خروج، ساخت، خريد، فروش و يا واگذاري تجهيزات فرستنده راديويي بدون اجازه سازمان

* عدم رعايت مفاد اجازه تأسيس و پروانه بهره‌برداري اعم از فركانس كار تجهيزات، قدرت ارسال امواج راديويي، ارتفاع آنتن فرستنده و گيرنده و فاصل كانالي.

 چرا نظارت بر استفاده از طيف فركانس توسط سازمان ضروري است؟

هرگونه استفاده غيرقانوني از امواج راديويي و تجهيزات راديويي، موجب تداخل و يا از كار افتادن ارتباط راديويي شبكه ها و بهر‌ه‌برداران مجاز مي‌گردد. ارائه انواع خدمات ارتباطي نيازمند وجود طيف فركانس پاك و عاري از هرگونه تداخل است. در واقع ارائه انواع خدمات و سرويس ها در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و پخش صدا و تصوير، مرهون مديريت همه جانبه، نظارت كامل سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بر فضاي طيف فركانس و جلوگيري از هر گونه بهره برداري غير مجاز از طيف فركانس است.

در اين راستا و در اجراي قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غير حرفه اي، كارشناسان سازمان، ضابطين خاص قضائي محسوب مي شوند.

 جدول ملي تخصيص هاي فركانسي چيست و چگونه تدوين مي شود؟

جدول ملي تخصيص هاي فركانسي، سند مرجع مديريت طيف فركانس در جمهوري اسلامي ايران است كه چارچوب اصلي چگونگي استفاده از طيف فركانس در كشور را مشخص مي‌كند. اين جدول، توزيع كلي حدود 450 تكه باند فركانسي در محدوده 9 كيلوهرتز تا 275 گيگاهرتز بين حدود 30 سرويس راديويي مختلف را نشان مي‌دهد كه مبتني بر مقررات بين‌المللي راديو و دستورالعمل‌هاي اتحاديه بين‌المللي ارتباطات (ITU) است.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نسبت به تدوين كتاب و جدول ملي تخصيص فركانس اقدام نموده و آن را به صورت دوره اي و بر اساس تصميمات كنفرانس هاي جهاني ارتباطات راديويي مورد بازنگري قرار داده و به روز مي كند. در حال حاضر ويرايش سوم كتاب و جدول ملي تخصيص هاي فركانسي جمهوري اسلامي ايران، آخرين انتشارات سازمان در اين زمينه است.

 

تعريف مديريت طيف فركانس چيست؟

مديريت ملي طيف فركانس متشكل است از ساختارها، روش‌ها و مقرراتي كه به‌ وسيله آنها، يك دولت استفاده از طيف فركانس راديويي را در داخل مرزهاي جغرافيايي خود كنترل مي‌كند. اگرچه كارآيي يك سيستم مديريت طيف را نمي‌توان به آساني تعريف كرد ولي كلاً به اين امر مربوط مي‌شود كه سيستم تا چه اندازه نيازهاي ملي را برآورده مي‌كند و چقدر مي‌تواند از منافع عموم در برخوردار كردن كاربران راديويي حفاظت كند.

 به منظور استفاده موثر از طيف فركانس، به‌كارگيري آن بايد هم از طريق مقررات ملي و هم از طريق مقررات بين‌المللي راديو هماهنگ و قانونمند شود. توانايي هر كشور در برخورداري كامل از مزاياي طيف فركانس، قوياً بستگي به فعاليت‌هاي مربوط به مديريت طيف دارد كه پياده‌سازي سيستم‌هاي راديويي را آسان مي‌كند و اطمينان مي‌دهد كه حداقل تداخل مضر ايجاد شود. بدين منظور دولت‌ها بايد در صورت لزوم از سيستم‌هاي خودكار مديريت طيف استفاده كنند.

به موجب توافقات بين‌المللي، دولت‌ها در نحوه استفاده از طيف فركانس، قابليت انعطاف و آزادي عمل دارند. هر دولت بايد قوانين و تشكيلات خود را براي انجام وظايف مديريت طيف بوجود آورد. به اين ترتيب كشورها در يك چارچوب بين‌المللي، با ايجاد مديريت طيف به تدوين سياست‌ها و مقررات ملي و همچنين تهيه ابزارهاي مناسب براي استفاده بهينه از طيف فركانس مي‌پردازند.

 با بهره برداران غير مجاز از طيف فركانس و تجهيزات راديويي چه برخوردي مي شود؟

در روند نظارت بر طيف فركانس، بهره برداران غير مجاز از طيف فركانس و تجهيزات راديويي شناسايي مي شوند و با گزارش كارشناسان ادارات كل منطقه اي سازمان به عنوان ضابطين قضايي، به مراجع قضايي معرفي و تجهيزات غير مجاز نيز ضبط مي شوند.

 

 

 

Powered by Tetis PORTAL