1 آبان 1392 12:27:28
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 13/س/90
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 13/س/90  
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
اداره كل منطقه جنوب
 
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 13/س/90  
بررسي وضعيت ارتباطي روستاهاي استان فارس (محتويات پاكت ب)
 
اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه جنوب در نظر دارد بررسي وضعيت ارتباطي روستاهاي استان فارس با شرايط مندرج در اسناد با برگزاري مناقصه عمومي و انعقاد قرارداد از طريق اشخاص حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد.
داوطلبان شركت در مناقصه مي توانند در ساعات اداري، پس از نشر آگهي با ارايه معرفي نامه معتبر و واريز مبلغ 000/100 ريال به حساب شماره 14/108 خزانه نزد بانك ملي مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل واريز در كليه شعب بانك ملي در وجه اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه جنوب  به نشاني شيراز ـ بلوار دانشجو ـ كوي دانشگاه ـ سمت چپ فرعي سوم ـ اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه جنوب مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و با توجه كامل به مندرجات آن، كليه صفحات اسناد مذكور را مهر و امضا نموده و به شرح ذيل به نشاني فوق (اداره خريد و قراردادها) تسليم و رسيد دريافت نمايند .
  1. تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه :روز دوشنبه 17/11/90
  2. تاريخ پايان فروش اسناد مناقصه : روز دوشنبه 1/12/90
  3. تاريخ نشست پرسش و پاسخ : روز سه شنبه 2/12/90
  4. تاريخ تسليم پيشنهاد : روز سه شنبه 16/12/90
  5. تاريخ گشايش پاكتهاي الف و ب پيشنهاد : روز چهارشنبه 17/12/90
  6. گشايش پاكت ج پس از اعلام نظر كميته فني بازرگاني خواهد بود .
 
اسناد در سايت http://iets.mporg.ir نيز قرار گرفته است .
نشاني سايت سازمان : old.cra.ir
تلفن تماس : 15-6463013-0711و6463008-0711

 

 

Powered by Tetis PORTAL