28 شهريور 1396 7:20:38
عضويت نماينده بخش خصوصي در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حكمي ناصرعلي سعادت را به عنوان عضو صاحب نظر كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، ناصرعلي سعادت در حال حاضر رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور است و به منظور بهره‌گيري از ديدگاهها و نظرات كارشناسي بخش خصوصي به عنوان عضو صاحب‌نظر در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات منصوب شده است. 
براساس ماده ۶ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با عضويت وزير ارتباطات به عنوان رئيس، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي به عنوان دبير، نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايي و سه نفر صاحبنظر مرتبط در حوزه ICT با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب هيات وزيران تشكيل مي‌شود.
همچنين با تصويب قانون اساسنامه شركت ملي پست دو نفر صاحبنظر حوزه پستي نيز بايد به عنوان عضو صاحب‌نظر در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات حضور داشته باشند.
براساس اين گزارش با انتصاب ناصرعلي سعادت، نماينده‌اي از بخش خصوصي فعال در حوزه ICT در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات حضور مي‌يابد.

 

 

Powered by Tetis PORTAL