1 آبان 1392 12:25:27
آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي شماره 02/م/90 فروش املاك در شيراز
آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي شماره 02/م/90 فروش املاك در شيراز
آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي شماره 02/م/90 فروش املاك در شيراز
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به استناد تصويب نامه شماره 98492/ت45530كمورخ 21/5/90 كميسيون موضوع اصل 183 قانون اساسي در نظر دارد پنج دستگاه خانه هاي سازماني جز پلاك هاي ثبتي 2316،2315،2312،2311،2310 فرعي از 2079 اصلي آبجوار واقع در بخش 4 شيراز را با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد از طريق مزايده عمومي به اشخاص واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا داوطلبان شركت در مزايده مي توانند پس از نشر آگهي در روزنامه همبستگي مورخ 13/11/90 و 15/11/90  در ساعات اداري با ارايه معرفي نامه معتبر و واريز مبلغ 000/100 ريال به حساب شماره 14/108 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل واريز در كليه شعب بانك ملي به نشاني: تهران – خيابان شريعتي – پايين تر از پل سيد خندان – ساختمان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي – طبقه اول– اتاق شماره 1/106 اداره خريد و قراردادها و يا به ادره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه جنوب واقع در شيراز- بلوار دانشجو- كوي دانشگاه- سمت چپ فرعي سوم مراجعه و اسناد مزايده را دريافت نمايند.
1.    تاريخ شروع فروش اسناد مزايده: روز شنبه مورخ 15/11/90.
2.     تاريخ پايان فروش اسناد مزايده: تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 26/11/90.

 

 
           تلفن تماس واحد قراردادها: 02188464502 و 07116463016
 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

 

 

Powered by Tetis PORTAL