معرفي

معرفي

اداره نظارت بر سرويس هاي راديويي اداره كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منطقه جنوب جهت تامين طيف فركانسي پاك در فضاي استان هاي تحت پوشش(فارس،بوشهر،كهگيلويه وبويراحمد)، از طريق عمليات نظارتي منطبق با قوانين و مقررات كشور و همچنين توصيه نامه هاي اتحاديه بين المللي مخابرات نسبت به فراهم نمودن اطلاعات مورد نياز سازمان اقدام مي نمايد.
نظارت بر سرويس هاي راديويي در قالب سه بخش ذيل انجام مي‌شود:

1- پايش طيف امواج الكترومغناطيس

2- نظارت برعملكرد بهره‌برداران سرويسهاي راديويي و بازرسي تجهيزات

3- بررسي ورفع تداخلات راديوئي

 

 

 

Powered by Tetis PORTAL