قوانين و آيين نامه ها

      قوانين و ايين نامه ها

 

بر اساس ماده "1" قانون استفاده از بيسيم هاي اختصاصي و غير حرفه اي و ماده "3" آيين نامه اجرايي آن براي دايركردن هر ايستگاه راديويي، اخذ پروانه تاسيس و بهره برداري از سازمان تنظيم مقررات الزامي است. لذا متقاضيان مي توانند با انواع سرويسهاي راديويي وتعاريف و كاربرد آنهااز طريق سايت سازمان آشنا شده و  سپس با توجه به نوع سرويس و كاربرد آن و مطالعه دقيق اطلاعات موجود در اين بخش، درخواستهاي خود را به اين سازمان ارسال نمايند.

متقاضيان اخذ پروانه: متقاضيان تاسيس و بهره برداري از شبكه راديويي در هر سرويس، مي توانند درخواست كتبي اوليه خود همراه با دلايل توجيهي نياز به برپائي شبكه راديويي مورد نظر را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - اداره كل صدور پروانه سرويس هاي راديويي ارسال نمايند. در صورت موافقت اوليه سازمان، بايد با توجه به نوع سرويس و شبكه درخواستي مدارك لازم را صرفاً از طريق پست سفارشي به اين سازمان ارسال شود. براي استفاده بهينه از طيف فركانسي و جلوگيري از ارسال درخواستهاي غير ضروري، لازم است متقاضيان موارد زير را در نظر گرفته و با توجه به اين موارد و نوع سرويس درخواستي و كاربرد آن درخواست اوليه خود را ارسال نمايند:
-1 ضرورت برقراري ارتباط لحظه اي، دلايل توجيهي آن و توپولوژي شبكه درخواستي
-2 مشخص نمودن موارد بهره برداري (حفاظتي، امنيتي، فوريتي و ... با ذكر دلايل
 -3 عدم وجود هرگونه امكانات مخابراتي در منطقه مورد نظر

 شايان ذكر است:                                        :                                                                                                                   
الف-كليه فرمها بايد به صورت دقيق و خوانا پر شوند و متقاضي مسئول صحت اطلاعات ارسالي مي باشد. بديهي است به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد
ب-دريافت مدارك هيچ گونه تعهدي را براي اين سازمان در صدور پروانه تاسيس و بهره برداري درخواستي ايجاد نخواهد كرد.                                                                                        
ج- پس از صدور پروانه تاسيس و بهره برداري، حداقل تا 6 ماه هيچگونه درخواست تغييري در پروانه صادره پذيرفته نخواهد شد

 

 

 

 

Powered by Tetis PORTAL